• Package Services

    خدمات بسته بندی

    بر اساس مشخصات چاه ، طبقه بندی زمین شناسی و داده های سنگ شناسی ، ویژگی های طراحی موتورهای downhole و نتایج کاربردهای قبلی ، DeepFast طراحی ابزارهای حفاری این سازه را توسط نرم افزارهای رایانه ای انجام می دهد.